Nowy Folwark, ul. Nowa 5
61 438 85 54
ssp-nf@wrzesnia.pl
logo
logo

Wolontariat

DRUKUJ

Samorządowa Szkoła Podstawowa

im. Polskich Noblistów

w Nowym Folwarku


 

 

 

Regulamin Szkolnego Wolontariatu

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

.

1. Wolontariat jest organizacją uczniowską działającą na terenie włączającą się w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę i organizacje pozaszkolne.

2. Opiekę nad Wolontariatem sprawują wyznaczeni opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu, którzy czuwają nad tym, by jego działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem.

3. Członkami Wolontariatu może być młodzież szkolna z klas 7 i 8, która respektuje zasady Koła.W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.

4. Działalność Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

5. Wolontariat Szkolny nie ogranicza sposobu wykonywania pracy wolontariackiej, jednakże każda praca wykonywana przez członków powinna zostać wcześniej zgłoszona opiekunom celem prawidłowego udokumentowania działalności poszczególnych członków.

 

 

 

Cele

Celem Wolontariatu jest:

 1. działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

 2. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych;

 3. zwiększenie aktywności społecznej uczniów;

 4. rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, nauka empatii;

 5. propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontariackiej;

 6. umożliwienie podejmowania działań przez uczniów na rzecz innych osób potrzebujących pomocy; niesienie bezinteresownej pomocy,

 7. ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami.

 8. wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniów

 9. nawiązanie współpracy koleżeńskiej poprzez wspólne działania;

 

Formy działania

Wolontariat Szkolny realizuje swoją działalność poprzez:

 1. współpracowanie z organizacjami

 1. prowadzenie akcji charytatywnych.

 

Prawa wolontariusza

1. Do Szkolnego Wolontariatu mogą należeć uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku

2. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.

3. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki
w szkole i pomocy w domu.

4. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.

5. Każdy może przystąpić do Wolontariatu jak i od niego odejść, uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego.

6. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia pieniężnego ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

 

 

Obowiązki wolontariusza

1. Uczniowie muszą podpisać zobowiązanie wolontariusza.

2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach i spotkaniach wolontariatu.

3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

4. Wolontariusze szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.

5. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.

6. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.

 

 

 

 

Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie.

1.Przyznawanie punktów odbywa się na bieżąco, po wykonaniu przez wolontariusza działania lub po przeprowadzonej akcji.

2.Punkty przyznają opiekunowie wolontariatu.(2pkt za jedną aktywność)

3.Wolontariusz może uzyskać punkty dodatnie.

4.Punkty dodatnie przyznawane są za aktywną pracę w wolontariacie (uczestniczenie w akcjach, zbiórkach, wyjściach itp.).

5.Uczeń klasy ósmej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych za angażowanie się w aktywność społeczną.
6.W przypadku ucznia, który realizował wolontariat w Szkolnym Wolontariacie, o przyznaniu punktów decydują opiekunowie wolontariatu w oparciu o:

- analizę aktywności wolontariusza – udział w co najmniej 4 akcjach w roku szkolnym

- analizę takich cech wolontariusza, jak: obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność współdziałania, kreatywność.

7.W przypadku ucznia, który realizował wolontariat poza szkołą, w/w punkty przyznawane są, na podstawie wydanego zaświadczenia, które powinno zawierać: nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem oraz nazwę akcji, w której wolontariusz angażował się w pomoc. Zaświadczenie uczeń dostarcza do opiekuna Szkolnego Wolontariatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagradzanie wolontariuszy

1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco – podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.

 

Formy nagradzania:

 • wyrażenie uznania słownego;

 • pochwała na forum szkoły;

 • umieszczenie nazwiska wolontariusza w sprawozdaniu organizacji, artykule na stronie internetowej szkoły, itp.;

 • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów;

 • wpis na świadectwie ukończenia szkoły.

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

 

 

 

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Wolontariatu.

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków i opiekunów Wolontariatu.

3. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

ZOBOWIĄZANIE WOLONTARIUSZA

 

Przystępując do Szkolnego Wolontariatu, oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy Wolontariatu Szkolnego.

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Wolontariatu Szkolnego oraz sumiennego
i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

 

 

………………………………………

DATA I PODPIS WOLONTARIUSZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2

Dół formularzaKarta Aktywności Wolontariusza


 

Imię i nazwisko Wolontariusza………………………………………………….

 

Data

Ilość godzin

Zakres wykonywanych czynności

Miejsce wykonywanych czynności

Podpis opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLECANE SERWISY

dowiedz się więcej

 • men logo
 • oke logo
 • ore logo
 • wrzesnia logo
 • office logo

MAPKA

zobacz jak do nas dojechać

Wolontariat,Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów Folwark, ul. Nowa 5??62-300 Września??tel. 61 438 85 54?fax 61 438 86 46??e-mail: ssp-nf@wrzesnia.pl
Samorządowa Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów

Nowy Folwark, ul. Nowa 5
62-300 Września

tel. 61 438 85 54

e-mail: ssp-nf@wrzesnia.pl
© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone ssp-nf.wrzesnia.pl

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl